Rzeczoznawca Iwona Kosma – nr uprawnień: 7058

Jestem absolwentką Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie „Wycena Nieruchomości” w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, na wydziale Zarządzania.
Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). Prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uzyskałam z dniem 29.09.2017 roku (data wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych).

Jak umówić się na wycenę nieruchomości

Jako rzeczoznawca majątkowy zajmuję się wyceną nieruchomości na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych. By rozpocząć współpracę, wystarczy kontakt telefoniczny lub e-mailowy – dane kontaktowe znajdą Państwo na dole strony oraz w zakładce „kontakt”. W trakcie rozmowy wskażę dokumenty niezbędne do przygotowania operatu szacunkowego oraz wspólnie ustalimy datę oględzin nieruchomości oraz termin realizacji zlecenia. Dokładny opis procesu wyceny oraz spis podstawowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego znajdziecie Państwo w zakładce „strefa klienta”.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą i skorzystania z moich usług.

Jakie obowiązki musi wypełniać rzeczoznawca majątkowy

obowiązek działania wg określonych zasad
Będąc rzeczoznawcą majątkowym jestem zobowiązana do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
W ramach doskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC
Przedsiębiorca wykonujący zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy szacowania nieruchomości. Zgodnie z nałożonym obowiązkiem jestem objęta ubezpieczeniem OC na sumę gwarancyjną 25.000 EUR. Kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, każdorazowo stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości.

obowiązek poufności
Na rzeczoznawcy majątkowym ciąży obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nie może on przekazywać osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności zawodowych podejmowanych przy wycenie nieruchomości oraz sporządzaniu operatu szacunkowego, z wyłączeniem przypadków przewidzianych prawem.

Panorama Warszawy