Proces wyceny nieruchomości:

 1. Zlecenie wyceny – telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail (w drugim przypadku niezbędna jest informacja zwrotna o przyjęciu zlecenia do realizacji); przekazanie wstępnych informacji o nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny; umówienie terminu oględzin nieruchomości
 2. Oględziny nieruchomości – podpisanie umowy o sporządzenie operatu szacunkowego; wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości
 3. Kompletacja dokumentacji – zgromadzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny (księga wieczysta, ewidencja gruntów, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja techniczna etc.)
 4. Sporządzenie operatu szacunkowego – techniczne opracowanie operatu szacunkowego w formie pisemnej
 5. Przekazanie operatu zleceniodawcy – umówienie terminu odbioru operatu

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny:

Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny:

 • odpis z księgi wieczystej (ew. nr księgi wieczystej)
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • dokumentacja techniczna (rzut lokalu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku
  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy:

 • odpis z księgi wieczystej (ew. nr księgi wieczystej)
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • dokumentacja techniczna (rzut lokalu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku
  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • umowa najmu – w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • odpis z księgi wieczystej (ew. nr księgi wieczystej) – w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą
 • odpis z księgi wieczystej (ew. nr księgi wieczystej) dla gruntu, na którym posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, układzie funkcjonalnym,
  wielkości powierzchni użytkowej, położeniu na piętrze
 • dokumentacja techniczna (rzut lokalu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku
  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • odpis z księgi wieczystej (ew. nr księgi wieczystej)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • mapa geodezyjna (zasadnicza, ewidencyjna)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku
  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • odpis z księgi wieczystej (ew. nr księgi wieczystej)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • mapa geodezyjna (zasadnicza, ewidencyjna)
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • dokumentacja techniczna (projekt budowlany, rzuty kondygnacji)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku
  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy